Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj voucher prezentowy dla siebie lub bliskiej osoby” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest SubClub.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.spidersweb.pl/

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem SubClub
2. Opis konkursu:
Driper, aeropress, a może po turecku? Podaj nam przepis na najlepszą kawę. Odpowiedzi zbierane są w komentarzach pod tekstem ogłaszającym konkurs.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są: 3 vouchery podarunkowe klubu Etno Cafe z serwisu SubClub.
2. Nagrody otrzymają 3 osoby (1 voucher każda), których prace/odpowiedzi konkursowe zostaną wybrane przez komisję konkursową. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po 3 dniach od ogłoszenia konkursu.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu. Wiadomości zostaną wysłane na adresy mailowe podane w Disqus.
5. Zdobywcy nagród mają 3 dni od dnia powiadomienia o wygranej, aby potwierdzić chęć przyjęcia voucherów.
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy SubClub.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://blog.subclub.pl/.

Dodaj komentarz